user_mobilelogo

Missie

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht informatie te verstrekken, ondersteuning en begeleiding te bieden aan ouders, leerlingen en scholen, ten einde bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen.

De begeleiding situeert zich op vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding
  • Psychosociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

Bepaalde onderdelen van de begeleiding zijn verplicht, namelijk het medisch onderzoek en de controle van de leerplicht.

Preventieve gezondheidszorg

Het verplichte medisch onderzoek vindt plaats in de volgende jaren:

  • Basisonderwijs: 1e en 2e kleuterklas + 1e, 3e en 5e leerjaar
  • Secundair onderwijs: 1e en 3e secundair

Het gratis vaccinatieprogramma ziet er als volgt uit:

  • 1e leerjaar: Polio, Difterie, Tetanus en Kinkhoest
  • 5e leerjaar: Mazelen, Bof en Rubella
  • 1e secundair: Baarmoederhalskanker en Hepatitis B
  • 3e secundair: Difterie, Tetanus en Kinkhoest

Werkingsprincipes

Het CLB werkt vraag gestuurd, wat wil zeggen dat elke tussenkomst gebeurt op vraag van de ouders, de leerling zelf of de school. Het CLB zoekt in eerste instantie welke hulp of ondersteuning beschikbaar is in de onmiddellijke omgeving van de leerling. Het CLB neemt niet de plaats van ouders en leerkrachten in, maar werkt vooral ondersteunend in de aanpak van leer-, ontwikkelings- en opvoedingsvragen.

Het CLB werkt ook multidisciplinair in een team van een schoolarts, een sociaal verpleegkundige, een psycho-pedagogisch consulent/werker en een maatschappelijk werker. Op het CLB worden de zorgvragen in dit multidisciplinair team besproken. Dit waarborgt dat de analyse, diagnose en begeleiding van een probleem vanuit de ruime context van een kind gebeurt.

Het CLB werkt preventief aan het welzijn van de leerlingen. Deze dienstverlening is laagdrempelig en gratis.

Elke leerling heeft een CLB-dossier waarin alle informatie met betrekking tot de leerling en de begeleiding vervat zit. Deze informatie wordt met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld. Een CLB-medewerker heeft namelijk beroepsgeheim en houdt zich aan het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Vernieuwde werking

Team Onthaal

Indien u telefonisch contact opneemt met het VCLB, zal een administratieve medewerker u warm onthalen.
Het onthaalteam zal dan de vraag verder uitklaren en staat specifiek in voor de volgende taken: vraagverheldering, informatieverstrekking, advisering en schoolondersteuning. We streven naar een vaste medewerker per school.
Alle aanmeldingen van leerlingen waarbij nog geen traject lopende is, komen bij team onthaal terecht.

Dit team bekijkt wat de precieze hulpvraag is en welk team het meest geschikt is om dit traject te lopen. Deze verdeling gebeurt op het wekelijkse teamoverleg.
Dit team gaat ook naar de scholen om nieuwe aanmeldingen te bespreken. Dit zorgoverleg wordt door de school voorbereid.

Het onthaalteam kan rechtstreeks gecontacteerd worden via het e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Team Kompas

Team Kompas wordt ingeschakeld wanneer de begeleiding in eerste instantie of in een eerste fase onvoldoende blijkt. Dit kan na inschatting door team onthaal en vanuit een duidelijke hulpvraag van de school, ouders en/of leerling. Er is geen rechtstreekse aanmelding mogelijk.

Dit team staat in voor een diepgaande analyse van de hulpvraag, de opstart van een diagnostisch traject, kortdurende begeleidingen en het coördineren van individuele zorgtrajecten (verwijzing, opvolging en nazorg).

Wie de betrokken medewerker is, wordt bepaald door de inhoud van de hulpvraag.

Team Magneet

De begeleiding door dit team is vergelijkbaar aan team Kompas, maar de contacten met cliënten zijn op een meer regelmatige basis en de begeleiding verloopt intensiever. 

Contactgegevens

   
Adres:

VCLB Zuid-Limburg, afdeling Sint-Truiden
Luikersteenweg 7
3800 Sint-Truiden

011 58 62 10 
Openingsuren:

Maandag: 08u30 tot 12u30
Dinsdag tot vrijdag: 08u30 tot 12u30 en 13u00 tot 17u00

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2