user_mobilelogo

Onze school eigent zich tot doel : de jeugd een degelijke christelijke en eigentijdse opvoeding te geven. In deze tijd betekent dit dat de school al het mogelijke zal doen om de leerlingen kwalitatief onderwijs te geven, met in acht name van de veranderingen in onderwijsinhouden en methodes. 

Onze school wil niet buiten de tijd staan en biedt onderwijs aan dat zich richt op de maatschappij van morgen met een christelijk geïnspireerde grondvest.

Het opvoedingsproject als belangrijk onderdeel van ons schoolwerkplan (SWP)

In ons opvoedingsproject staat het kind centraal. Onze school wil haar opvoedkundige opdrachten vervullen :

In respect voor de unieke persoonlijkheid van elk kind.

In het geloof dat echte opvoeding uitgaat van een diepe waardering voor de jeugd, die men wil vormen.

Met een vreugdevolle hoop en met optimisme in de ontplooiing van de talenten van ieder kind.

In een hechte samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten.

In een goede sfeer tussen directie, leerkrachten en leerlingen.

In een extra zorg voor leerbedreigden en kansarmen.

Het opvoedingsproject van onze school berust op drie peilers :

1. Onze school als geloofsgemeenschap.

Als katholieke basisschool wil de Sint-Ritaschool zich profileren als een gelovige gemeenschap door het voorleven, verkondigen en doorgeven van de christelijke waarden zodat eenieder gerespecteerd en gewaardeerd wordt in en om zijn eigenheid. Aldus kan het ware, het goede en het schone in het kind zich volledig ontplooien. Elk kind bieden wij maximale ontwikkelingskansen aan : op het lichamelijk vlak, het verstandelijke en het gevoelsmatige, het sociale en communicatieve steeds ondersteund door een doordrongen waardenbeleving.

Ieder kind is UNIEK. Wij wensen aan elk kind een vorming te geven, aangepast aan zijn mogelijkheden, met de nodige differentiatie als hulpmiddel. De leerkracht zal zorgvuldig observeren. Het persoonlijk contact tussen leerkracht en kind moet echt goed en ontspannen zijn. Belonen en waarderen voor de inzet en niet zozeer voor de resultaten vinden wij belangrijk. Fouten proberen wij recht te zetten. In onze poging om kinderen op te voeden, proberen wij zo weinig mogelijk straffend op te treden.

Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving.

De persoon en de boodschap van Jezus Christus zijn de inspiratiebron van ons opvoedingsproject. We willen de kinderen laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus. 

De godsdienstlessen lenen zich daar uitstekend toe.

Wij willen voor onze kinderen een voorbeeldfunctie vervullen door het beleven van fundamentele christelijke waarden zoals: dankbaarheid, eerlijkheid, eerbied, vergevingsgezindheid, liefde, gelijkwaardigheid, trouw, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid.

Concreet realiseren wij dit door: bezinningsmomenten, kringgesprekken, vieringen (in klas en/of schoolverband), onze belangstelling voor de belangrijke momenten van het kerkelijk jaar, onze wereldwijde solidariteit, het realiseren van bewustmakingsprocessen bij de kinderen.

Kinderen gevoelig maken en leren openstaan en respect opbrengen voor diversiteit.

Voor de godsdienstlessen volgen wij het werkplan en de richtlijnen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Wij staan open en hebben respect voor mensen met andere geloofsovertuigingen.

Wie zich inschrijft wordt echter niet vrijgesteld van godsdienstlessen en belevingsmomenten (dit zijn andere dan sacramentele momenten).

 

2. Onze school als leergemeenschap.

De Sint-Ritaschool wil met een team van geëngageerde leerkrachten vanuit: deskundigheid, door nascholing, begeleiding, overleg, uitwisseling, voortdurende vervolmaking, met oog voor pedagogische en didactische vernieuwingen, een hedendaagse, toekomstgerichte kindvriendelijke school scheppen.

Een dynamische school met aandacht voor deskundigheid.

Wij opteren voor een dynamische school: een school in beweging. Wij streven naar een verdere uitbouw en verbetering van onze school, waarbij wij openstaan voor onderwijs- en opvoedingsvernieuwingen. Ook uitwisseling van leerervaringen en begeleiding door deskundigen, in en buiten de school, worden zeer op prijs gesteld.

Een school die maximale kansen biedt.

De geestelijke, sociale, motorische, technische, creatieve en verstandelijke vaardigheden van elk kind worden gestimuleerd en optimaal uitgebouwd, deze vaardigheden vullen elkaar logisch samenhangend aan.

De aangeboden ontwikkelingsdoelen (ODET) en eindtermen vormen samen met de aangeboden leerplannen een stevige basis bij de ontplooiing van onze kleuters en lagere schoolkinderen. Er wordt voortdurend gewerkt met leerlijnen die verder bouwen op wat de kinderen reeds beheersen. Het inschakelen van de meest moderne methodes, leermiddelen en inzichten helpen ons dit doel te realiseren.

Het creëren van een totale persoonlijkheid en een positief zelfbeeld.

Wij streven ernaar dat ieder kind zich thuis voelt in school en maatschappij, wederzijds respect en waardering bevorderen dit proces. De betrokkenheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten zijn de basis van ieder leren op onze school. Het werken in groepjes, aan

projecten ondersteund met contracten al dan niet in leerhoeken en andere hedendaagse werkvormen verhogen de aandacht, de motivatie en inzet van de leerlingen.

 

3. Onze school als leefgemeenschap.

Gedurende een belangrijk deel van hun leven ontmoeten mensen elkaar in de school. Vanzelfsprekend hebben wij aandacht voor het samenleven van leerlingen, ouders, het schoolteam. Wij beschouwen onze school immers als een dorp verbonden met de grote wereld.

Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap.

Wij kiezen voor een collegiale school, waarin kinderen, ouders en leerkrachten één grote gemeenschap vormen. Een school, waarin iedereen zich geborgen weet. In de klas moet ieder kind een sfeer van geborgenheid en vertrouwen ervaren.

Elk kind moet zich aanvaard weten, ondanks fouten, tekorten en moeilijkheden. Wij wensen een open en redelijk contact tussen ouders en school. Zo worden geregeld oudercontacten georganiseerd. Het schoolbeleid zorgt voor overleg via schoolraad en ouderraad.

Besluit:

Het opvoedingsproject is een fundament waarop ons schoolleven steunt. Het is een uitnodigend woord dat rijke beloften in zich draagt. Dag na dag, in de verschillende activiteiten van het schoolleven aan dit opvoedingsproject werken, biedt mogelijkheden aan alle betrokkenen om te groeien in de vooropgezette doelstellingen.

Sint-Ritaschool

Lager Onderwijs: Sint-Rita

Gazometerstraat 5 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/68.93.71

View more
Kabouterland

Kleuters: Kabouterland

Grevensmolenweg 16 - 3800 St-Truiden - Tel. 011/69.11.85

View more
De Brug

Kleuters: De Brug

Halmaalweg 121 - 3800 Sint-Truiden - Tel:011/67.44.93

View more

custom module sidebar2